Retour- en teruggavebeleid

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt – af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Optiek Van Renterghem schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het elektronisch herroepingsformulier. Dit document mag per post of per mail naar Optiek Van Renterghem verzonden worden.

Zodra Optiek Van Renterghem de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Optiek Van Renterghem heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel van Optiek Van Renterghem of via Bpost naar het volgend adres:

Optiek Van Renterghem
Lostraat 51
9880 Aalter

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Optiek Van Renterghem de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Optiek Van Renterghem zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen